Het Gasthuis steunen?

Het Gasthuis ontvangt geen subsidie. Dankzij de inzet van circa 75 trouwe vrijwilligers is het mogelijk de logiesprijs laag te houden. De opbrengsten uit logies zijn helaas niet toereikend om het Gasthuis open te houden. Gelukkig worden wij gesteund door incidentele giften en onze donateurs.

Het Gasthuis is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat uw schenking onder de daarvoor geldende regels aftrekbaar is voor de belasting. De Stichting geniet vrijstelling van schenkings- en successierecht. Het bedrag komt geheel ten goede aan de gasten van het Gasthuis.

U kunt ons steunen op allerlei manieren:

Donateur worden van het Gasthuis

Als u met vaste regelmaat - bijvoorbeeld éénmaal per kwartaal of per (half) jaar - een bedrag aan ons wilt doneren, dan kunt u een periodieke overboeking vanaf uw bankrekening instellen.

Een eenmalige gift doen

U kunt een bedrag overmaken op ons rekeningnummer NL22INGB0004148993. U kunt dat ook via deze link doen.

Een actie organiseren en de opbrengst doneren

Het Gasthuis ontving bijvoorbeeld de opbrengst van een benefietconcert, sponsorloop en inzamelingen van verjaardagen, bruiloften en begrafenissen.

Periodieke schenking

Als u erover denkt ons structureel een schenking te geven, dan kunt u overwegen hiervoor een periodieke schenking te overwegen. Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar voor de belasting. Een notariële akte is hiervoor niet meer nodig. U hoeft alleen het formulier periodieke schenking te downloaden, in te vullen en op te sturen naar het Gasthuis.

Er zijn een aantal eisen hieraan gesteld:

  • ieder jaar moet hetzelfde bedrag worden geschonken;
  • de minimum periode is 5 jaar;
  • het minimum bedrag is € 250,-.

Schenking via legaat of testament

In uw testament geeft u aan wat er met uw bezittingen, na uw overlijden, dient te gebeuren. U bepaalt wie uw erfgenamen zijn; u kunt één of meerdere personen tot (mede) erfgenamen benoemen, maar ook een goede-doelen-organisatie zoals het Gasthuis. U kunt tijdens uw leven besluiten ons werk te steunen door ons in uw testament op te nemen. Een informatieve website hieromtrent is www.testamenttest.nl .
Zo regelt u dat na uw overlijden (een deel van) uw nalatenschap bestemd is voor ons werk. Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt vastleggen dat een vastgesteld bedrag, een roerend dan wel onroerend goed uit uw nalatenschap bestemd is voor het Gasthuis; dit noemen we een legaat.
Onze Stichting is als goed doel met ANBI status vrijgesteld van successierecht. De notaris zal u bijstaan bij het opmaken van uw testament.

Het Gasthuis steunen als bedrijf

Veel bedrijven steunen het Gasthuis. Ze helpen door een jaarlijkse financiële ondersteuning, door gratis diensten of producten aan te bieden of door bijvoorbeeld het schoonmaken of opknappen van het huis tijdens een teamdag. Wilt u meer weten over de mogelijkheden neemt u dan contact op met het management van het Gasthuis.

Op deze websites vindt u alle mogelijke informatie over schenken en nalaten.

U kunt ons ook direct steunen door direct een eenmalige donatie te doen via IDeal

Doneer direct >

Het Gasthuis in Beeld

Wensenlijst

Het Gasthuis gebruikt donaties om het gebouw te onderhouden, de logiesprijs laag te houden en om aankopen te doen.